True

Нийгмийн хариуцлага 

2006 оноос эхлэн бөөрний гемодиализийн эмчилгээг дэмжих төсөл эхлүүлсэн

        Гемодиализын аппаратыг ус цэвэршүүлэх системийн хамт суурилуулах төслийг үе шаттайгаар нэвтрүүлсэн болно

        Улсын 33 гаруй эмнэлэг, хувийн 3 эмнэлэгт нийт 100 ширхэг гемодиализын аппаратыг үнэ төлбөргүй суурилуулсан

        Хэвлийн диализын уусмалыг үйлдвэрлэх шинэ технологийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж, хэвлийн диализын эмчилгээг дэмжих ажлын хүрээнд эмч, эмнэлгийн ажилтнууд болон өвчтөнүүдэд үнэ төлбөргүй сургалт зохион байгуулан ажиллаж байна.

        УНТЭ болон Интермед  бөөр үргэлжлэн орлуулах эмчилгээний “ CRRT” аппаратыг үнэ төлбөргүй суурилуулж, эмчилгээнд нэвтрүүлсэн

Эдгээр аппаратны засвар үйлчилгээ, сургалтыг жил бүр үнэ төлбөргүй хийж байна.